• Välkommen till Projekta AB
  • +46 70 0000 00 00
  • BJÖRKELUNDSVÄGEN 5,961 62 Boden
  • Innovationer

    Utvecklar lösningar

Innovations Koncept.

Projekta AB:s Innovations Koncept delas in i olika områdesgrupper, vilka tas upp här nedan.

Geotermisk energimässig djupbrunns teknik:

Den "Geotermiska energibrunnen" eller Geobrunnen kort och gott, där detta miljövänliga innovationskoncept bygger på att inte bara ta tillvara värmeenergi ur en ytlig del av jordskorpan, utan i detta koncept går vi så att säja till botten och på djupet med ett energiproduktionskoncept som har många fördelar.

Projektet handlar i grunden om att skapa en mycket djupgående geotermisk energibrunn som går rakt ner i jordskorpan 5-7.000 meter rakt ner i ett ca 6 meter i diameter stort borrhål i ett första steg, då personal måste ner på dessa djup för konstruktion av det andra projekt steget, eller andra sidorelaterade projekt steg.

Man kan ju vid en första tanke tänka att så långt ner som 5-7.000 meter ner i jordskorpan kan man inte komma, men i Sydafrika är man redan nere på 3.900 meters djup i en guldgruva vid namn Tau Tona-gruvan, och man beräknar att man kan tekniskt sett komma ner ca 10.000 meter ner i jordskorpan innan värmen blir för hög.

https://www.libertysilver.se/kc/news?id=276

Konceptet bygger dels på att dels överföra värme i form av både Varmluft, Ånga eller Varmvatten till ytan i företrädesvis länder där just dessa värmeformer behövs höst och vintertid.

Men även att koka varmvatten i det andra steget till ånga där ångan driver ångturbiner som alstrar miljövänlig elektricitet i klass med ett Atomkraftverk men utan ett Atomkraftverks negativa sidor och mer än det om anläggningen byggs ut på rätt sätt.

Vidare finns ett flertal unika fördelar med detta koncept som att mineraltillgångar kan upptäckas under nedstigningen i energibrunnen, samt nya vetenskapliga rön kan göras på dessa djup, för att inte tala om turistfaktorer av varierande slag.

Under arbetet med detta koncept framkom ytterligare ett flertal nya innovationskoncept och ideer för att lösa vissa tekniska problem, vilket är vanligt när man arbetar med nya teknikmodeller och dessa nya innovationskoncept kan användas dels i den geotermiska energibrunnen, som på andra helt nya konceptområden.

SL_1

Kemisk Bensin:

I Sverige har vi möjligheten att bygga anläggningar för att producera och utvinna ur deponigaser mm vad som benämns som "Kemisk Bensin" från olika gasutsläpp från industrier där dessa utsläpp går annars normalt ut i luften och sen upp i atmosfären där Ozonlagret kan ta skada av dessa föroreningar.

Kemisk bensin kan tillverkas av Deponigaser som Koldioxid (CO2) och Vätgas (H2) relativt billigt och kan minska Sveriges beroende av olja mm från oljeproducerande länder, och under omställning till alternativa energiformer för bilar, så kan Kemisk Bensin snabba på Sveriges oberoende av Bensin framöver.

Därav tittar vi på möjligheter att lätt och billigt producera eller tillvarata koldioxid från befintliga deponigaser, Koldioxid och Vätgas för en produktion av just Kemisk Bensin.

BSL_1

Gravitations separering av havsvatten:

Ett koncept bygger på Gravitations separering av havsvatten där gravitationen skapar det tryck som behövs för att separera saltet ur salt havsvatten för Färskvattenproduktion i extremt stor skala utan extra energitillförsel.

Fördelen med denna teknik är att inget energikrävande konstgjort annat tryck behöver skapas med pumpteknik mm vilket kostnads effektiviserar hela processen rejält, en plusfaktor är att tvärt om viss elektrisk energi går att genereras av processen.

Övrig information är sekretess stämplad.

SL_1

Centrifugering av havsvatten:

Centrifugering av salt havsvatten på ett speciellt sätt är även ett koncept att utvinna Färskvatten på vilket är ett kostnadseffektivt sätt till mängden färskvatten som kan produceras.

Processen innehåller ett helt nytt tankesätt om hur storskalig färskvattenproduktion kan bedrivas i en byggnad i olika storleksklasser, där storleken spelar roll av centrifugering utrustningen, ju större centrifug ju kostnadseffektivare blir processen.

Övrig information är sekretess stämplad.

BSL_1